با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

محتوی آموزشی

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ یا ﻣﺤﺪودﯾﺖ؟!

2020-10-13
 
 
اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﻣﺴﺎوي از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ از ﺣﻘﻮق اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻓﻌﺎل اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ اﺧﺘﻼل در راﺑﻄﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ روي ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻢ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﯿﺰان درﮔﯿﺮي ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺺ، داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

چه کسي تضمين مي کند ما در آينده داراي محدوديت حرکت نباشيم؟

دیدگاه خود را ثبت کنید