✳️ موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس، موارد ده‌گانه‌ای را به عنوان مهارت‌های مورد نیاز نیروی کار در سال 2020 معرفی کرده است.

1️⃣ درک معانی:
🔸 توانایی درک عمیق مفاهيم و اهمیت موضوعات تبیین شده

2️⃣ هوشمندی اجتماعی:
🔸 توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران بهمنظور جلب واکنشهای مناسب و ایجاد تعامل مطلوب با آنها

3️⃣ تفکر نوین و انطباقی:
🔸 توانایی یافتن راهحلها و پاسخهای بدیع و نوآورانه برای مسائل

4️⃣ شایستگی میانفرهنگی:
🔸 قابلیت موثر عمل کردن در فرهنگهای مختلف

5️⃣ تفکر محاسبهای:
🔸 توانایی تبدیل و تفسیر حجم بزرگی از دادهها و استخراج مفهوم و تحلیلهای لازم از آنها

6️⃣ سواد رسانههای نوین:
🔸 توانایی ارزیابی منتقدانه محتواهای رسانههای نوین و توان تولید محتوای مناسب و متقاعدکننده برای آنها

7️⃣ چند رشتهای بودن:
🔸 سواد و توانایی درک مفاهیم چندین رشته مختلف

8️⃣ تفکر طراحی:
🔸 توانایی طراحی فرایندها و اقداماتی در راستای رسیدن به هدفی خاص

9️⃣ مدیریت بار فکری:
🔸 توانایی فیلتر کردن و اولویت بندی مطالب در راستای حداکثر سازی کارکرد شناختی مغز

🔟 تشریک مساعی مجازی:
🔸 توانایی کار بهره‌ورانه و همراه با شور و شوق در یک تیم مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *