ﻻﺑﯿﮕﺮی چیست؟

ﻻﺑﯿﮕﺮی ﺗﻼﺷﯽ در راﺳﺘﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص و ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮ روی روﻧﺪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻻﺑﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای:

 اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻈﺮات و اﻃﻼﻋﺎت
 ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻼت
 ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد
 ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ

ابعاد لابی گری :

 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری
 ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
 ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﺮﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
 ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
 ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد / ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻪ ﺧﺎص
 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ارﺗﻘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
 ﺣﻔﻆ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ

انگیزه های لابی:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *