با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

محتوی آموزشی

لابیگری و لابی حرفه ایی

2020-10-27

ﻻﺑﯿﮕﺮي چیست؟

ﻻﺑﯿﮕﺮي ﺗﻼﺷﯽ در راﺳﺘﺎي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص و ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮ روي روﻧﺪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﯾﮏ ﻻﺑﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي:

 اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻈﺮات و اﻃﻼﻋﺎت
 ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻼت
 ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد
 ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ

ابعاد لابي گري :

 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري
 ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
 ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﺮﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
 ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
 ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد / ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻪ ﺧﺎص
 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ارﺗﻘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
 ﺣﻔﻆ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ

انگیزه های لابی:

دیدگاه خود را ثبت کنید