🔴 ﻻﺑﯿﮕﺮی چیست؟

ﻻﺑﯿﮕﺮی ﺗﻼﺷﯽ در راﺳﺘﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص و ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮ روی روﻧﺪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

📋 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻻﺑﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای:

1️⃣ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻈﺮات و اﻃﻼﻋﺎت
2️⃣ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻼت
3️⃣ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد
4️⃣ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ

♦️ ابعاد لابی گری :

1️⃣ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری
2️⃣ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
3️⃣ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﺮﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
4️⃣ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
5️⃣ ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد / ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻪ ﺧﺎص
6️⃣ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ارﺗﻘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
7️⃣ ﺣﻔﻆ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ

 

🤔 انگیزه های لابی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *