با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

اخبار

آموزش مهارت زندگی به کودکان

2020-11-07

 

فرهنگ کودکان نمایانگر مواردی ویژه از فرایند روزمره ای است که کودکان توسط آن اجتماعی می شوند کودکان به طور فردی و گروهی یاد می گیرند که در چارچوب های فرهنگی عمل کنند.فرهنگ کودکان شکلی از عمل اجتماعی و روشی برای کودک بودن در بین کودکان دیگر، یک سبک فرهنگی ویژه و بازتاب دهنده ی مکان و زمان های ویژه است.

مطالعه ی بازی های کودکان یک حوزه ی مهم برای کشف تعداد زیادی از جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی و فرهنگ سازی در کودکان است.نزدیک به 4 دهه است که در سطح دنیا آموزش مهارت های زندگی از کودکی و در مدارس مورد توجه قرار گرفته است و نباید تمام بار آن را روی دوش خانواده انداخت.

در آموزش مهارت های زندگی، هدف اصلی تغییر رفتار مخرب به سازنده است و محیط آموزشی یکی از مراکز حیاتی در تقویت فرهنگ و هویت بخشی کودکان می باشد.

هویت اجتماعی کودک یک مفهوم ویژه از عمل کودکان است.

دیدگاه خود را ثبت کنید