مدیریت کاربران در محیط اسکای روم

.در این ویدیو درباره مدیریت کاربران در محیط اسکای روم توضیحاتی ارایه شده است

مدت ویدیو : ۴:۱۷