آشنایی با ابزار تخته (وایت برد)

.در این ویدیو درباره آشنایی با ابزار تخته (وایت برد) توضیحاتی ارایه شده است

مدت ویدیو : ۲:۵۴