با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

دسته

محتوی آموزشی

محتوی آموزشی
2020-10-13

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ یا ﻣﺤﺪودﯾﺖ؟!

اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎوی از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ از ﺣﻘﻮق اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.…
بیشتر...