به آزمون دوره آشنایی با (آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه) 99/03/13 خوش آمدید.

نام و نام خانوادگی (اجباری)
ایمیل
موبایل: (اجباری)
1. 1- عملکرد را تعریف کنید و بیان کنید تابع چه متغیرهایی هست؟فعالیت شرکت های حملی و نقلی بار به چند دسته تقسیم میشود؟