حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره
CompTIA

Windows

30

+Network 

+Network 

32

+Security

+Network 

24

+Storage

 سایر دوره‌هـاي تخصصي IT (گرايش شبكه و سخت افزار)

MCSA

3 روزه

کارگاه مجازی سازی Virtualization

+Network 

1 روزه

کارگاه پیاده سازی شبکه های بی سیم

سابقه کار عملی شبکه

32

VMware NSX