حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

دوره‌هـاي تخصصي IT گرايش مهندسي شبكه های مبتنی بر Microsoft  

+Network 

150

MCSA Server 2019

+Network 

40

Microsoft Exchange 2019

+Network 

40

System Center Configuration Manager (SCCM)

+Network 

32

System Center Operations Manager (SCOM)

کابري SharePoint

30

Microsoft SharePoint Power User

کابري SharePoint

60

SharePoint 2016 Administration Course

آشنایی با .NET، مدیریت و سرپرستی  SharePoint

40

SharePoint 2016 Development Course

سایر دوره‌هـاي تخصصي IT گرايش شبكه و سخت افزار

MCSA

3 روزه

کارگاه مجازی سازی Virtualization

+Network 

1 روزه

کارگاه پیاده سازی شبکه های بی سیم

سابقه کار عملی شبکه

32

VMware NSX

دوره های تخصصی شبکه های مبتنی بر CISCO

+Network 

90

CCNA (2020) 200-301

CCNA Collaboration

120

CISCO Security Pack (SCOR & Firepower & ISE)

 CCNA 200-301

50

CCNP Security SCOR

CCNP Security SCOR

40

CCNP Security Firepower (SNCF) 300-710

 CCNA 200-301

24

CISCO ISE (SISE)

 CCNA 200-301

24

CISCO VPN ( SVPN)

 CCNA 200-301

90

CISCO CCNP Enterprise (ENCOR)

 CCNP Route

50

CISCO SDWAN

 CCNA 200-301

60

CISCO R & Service ( ENARSI)

+Network

80

CCNP Data Center DCCOR 350-601

+Network

24

Designing Cisco Data Center Infrastructure (DCID) 300-610

32

Implementing Cisco Application Centric Infrastructure (DCACI)

24

Configuring Cisco MDS 9000 Series Switches (DCMDS)

 CCNA 200-301

100

CCIE Enterprise Infrastructure

دوره های تخصصی شبکه های بی سیم Wireless

+Network 

60

CWNA

CWNA

50

CWSP

دوره های تخصصی امنیت شبکه و سیستمهای اطلاعاتی

MCSA , CCNA

80

امنیت شبکه Microsoft و Cisco

+Network 

32

+Security

MCSA , CCNA

70

CEH (Certified Ethical Hackers)

1 روزه

آشنایی با استاندارد امنیت اطلاعات ISMS (ISO 27001)

آشنایی با ISMS

3 روزه

پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات ISMS (ISO 27001)