مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR (Corporate Social Responsibility) یا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای “اخلاق کسب و کار” است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود.

مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: «مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان است.

مطالبه از سازمان‌ها برای «مسئولانه عمل کردن» در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آن‌ها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست»، در دهه‌های پایانی قرن بیستم شدت گرفته و منجر به این شده‌است که مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمانها یا CSR در دنیای مدیریت ظهور پیدا کند.

CSR در یک تعریف ساده، یعنی اینکه سازمان‌ها در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت می کنند مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن استفاده می کنند. بر خلاف نگاه سنتی به مدیریت و کسب و کار، سازمان‌ها دیگر فقط در مقابل سهامداران شان مسئول نیستند و نباید فقط به افزایش سود کوتاه مدت سهامداران خود بیندیشند. بدین ترتیب انتظار می رود سازمان‌ها که در ارتباط با ذینفعان دیگری نیز هستند، خواسته‌های مشروع آن‌ها را هم مورد لحاظ قرار دهند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR (Corporate Social Responsibility) یا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای “اخلاق کسب و کار” است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود.

مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: «مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان است.

مطالبه از سازمان‌ها برای «مسئولانه عمل کردن» در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آن‌ها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست»، در دهه‌های پایانی قرن بیستم شدت گرفته و منجر به این شده‌است که مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمانها یا CSR در دنیای مدیریت ظهور پیدا کند.

CSR در یک تعریف ساده، یعنی اینکه سازمان‌ها در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت می کنند مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن استفاده می کنند. بر خلاف نگاه سنتی به مدیریت و کسب و کار، سازمان‌ها دیگر فقط در مقابل سهامداران شان مسئول نیستند و نباید فقط به افزایش سود کوتاه مدت سهامداران خود بیندیشند. بدین ترتیب انتظار می رود سازمان‌ها که در ارتباط با ذینفعان دیگری نیز هستند، خواسته‌های مشروع آن‌ها را هم مورد لحاظ قرار دهند.

برخی فعالیتهای هوزان در راستای مسئولیت اجتماعی

 • عقد قرارداد با سازمان فرهنگی شهرداری در خصوص آموزش رایگان شهروندان محترم محله های محروم
 • کمک به کارآفرینی از طریق تجهیز کارگاه خیاطی برای بانوان محترم بد سرپرست/ بی سرپرست محله سعدی
 • سمینار آموزشی سلامت دهان و دندان، برای مادران محترم محله سعدی
 • سمینار آموزشی سلامت و بهداشت زنان، برای بانوان محترم محله سعدی
 • آموزش رایگان ICDL نوجوانان محترم محله سعدی با همکاری سازمان مدیریت صنعتی
 • برگزاری دوره آموزشی رایگان مهارتی “خانه داری هتل” به هدف اشتغال بانوان محترم محله سعدی
 • برگزاری دوره آموزشی رایگان “ويزيتور فروش” به هدف افزایش مهارت اشتغال – نوجوانان خانه اشتغال – جمعيت امام علي
 • برگزاری دوره آموزشی رایگان مهارتی “اصول حسابداري” به هدف افزایش مهارت اشتغال – شهرواندان مناطق محروم – شهروندان محترم محله سعدی و سهل آباد
 • برگزاری دوره آموزشی رایگان مهارتی “تایپ سریع فارسی و انگلیسی با صفحه کلید” – شهروندان محترم محله سهل آباد
 • عقد قرارداد با سازمان فرهنگی شهرداری در خصوص آموزش رایگان شهروندان محترم محله های محروم
 • کمک به کارآفرینی از طریق تجهیز کارگاه خیاطی برای بانوان محترم بد سرپرست/ بی سرپرست محله سعدی
 • سمینار آموزشی سلامت دهان و دندان، برای مادران محترم محله سعدی
 • سمینار آموزشی سلامت و بهداشت زنان، برای بانوان محترم محله سعدی
 • آموزش رایگان ICDL نوجوانان محترم محله سعدی با همکاری سازمان مدیریت صنعتی
 • برگزاری دوره آموزشی رایگان مهارتی “خانه داری هتل” به هدف اشتغال بانوان محترم محله سعدی
 • برگزاری دوره آموزشی رایگان “ويزيتور فروش” به هدف افزایش مهارت اشتغال – نوجوانان خانه اشتغال – جمعيت امام علي
 • برگزاری دوره آموزشی رایگان مهارتی “اصول حسابداري” به هدف افزایش مهارت اشتغال – شهرواندان مناطق محروم – شهروندان محترم محله سعدی و سهل آباد
 • برگزاری دوره آموزشی رایگان مهارتی “تایپ سریع فارسی و انگلیسی با صفحه کلید” – شهروندان محترم محله سهل آباد