حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

24

نرم‌افزار جیرا Jira 

آشنایی مقدماتی با مفاهیم اسکرام

16

Professional SCRUM Master (PSM 1)

آشنایی به اصول مدیریت پروژه

24

دوره مدیریت پروژه چابک  Agile

36

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

24

مدیریت پروژه با PRINCE 2

آشنایی به مدیریت پروژه

16

مدیریت ادعا Claim

آشنایی به مدیریت پروژه

16

مدیریت ریسک پروژه

آشنایی به مدیریت پروژه

48

مدیریت پروژه های EPC

24

مهندسی ارزش

MSP و برنامه ريزي و کنترل پروژه

و PMBOK

32

Microsoft Office Project Server, Managing Projects

آشنايي با مديريت ريسک پروژه

30

پياده سازي مديريت ريسك پروژه

توسط نرم افزار (Pert Master) Primavera Risk Analysis

آشنايي با مفاهيم كنترل پروژه

و Windows مقدماتي

40

Primavera

Windows

36

مديريت پروژه توسط نرم‌افزار MSP

  (MS Project)

آشنایی با Windows و تحلیل سیستم ها

24

شبیه سازی کاربردی سیستمهای سازمانی توسط نرم افزار ARENA 14

آشنايي با Primavera

24

مديريت قراردادهاي پروژه با نرم افزار Primavera Contract Management (Expedition)

آشنایی با Windows و تحلیل سیستم ها

32

شبیه سازی با نرم افزار Enterprise Dynamics (ED)