حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

24

بهره وری پیشرفته

24

برنامه ریزی و کنترل تولید

8

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین SCM

24

مدیریت کارخانه

16

انبارداری و روش های انباری

8

ارگونومی در تولید

16

برنامه ریزی و کنترل موجودی

16

تولید چابک AMS

16

برون سپاری