حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

16

کارگاه آموزشي مدیریت فرایندهای آموزش و یادگیری بر اساس استانداردهای
بین المللی با تاکید بر استانداردهای ISO 10015-2019  و  ISO 29993 2017

8

آسیب شناسی سیستم منابع انسانی 

8

تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری مشاغل 

8

مهندسی مجدد آموزش کارکنان 

8

مصاحبه حرفه ای نوین 

8

موضوع یادگیری و اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه

24

منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 

24

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

16

نظام انگیزش منابع انسانی (مالی و غیر مالی)

16

مدیریت رفتار سازمانی

8

طراحی مسیر کارراهه پیشرفت شغلی

8

تکنیکهای مصاحبه استخدام اثربخش

8

کار تیمی  Team Working

8

طراحی و توسعه سیستمهای انگیزشی

8

تجزیه و تحلیل شغل

8

برنامه ریزی و شیوه های جذب و استخدام کارکنان مبتنی بر مدل شایستگی

8

استعداد یابی و جانشین پروری

16

مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر شایستگی و مدل های شایستگی

8

طبقه بندی مشاغل

16

استانداردسازی مشاغل

16

روانشناسی صنعتی / سازمانی

8

مدیریت تعارض

8

انگیزش و مدیریت انگیزه

8

روانشناسی شخصیت با مدل شخصیت شناسی MBTI

16

ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC

8

هوش هیجانی

8

مدیریت استعداد

16

آشنایی با بحران های روحی و روانی

8

حفاظت شخصیت ها

24

روانشناسی خانواده

16

پیشگیری از آسیب شناسی اجتماعی

8

سلامت روان در محیط کار (بهداشت روان)