حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

+Network 

24

MTCNA (MikroTik Certified Network Associate)

MTCNA

16

MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer)

MTCNA

8

MTCUME –MikroTik Certified User Management Engineer

MTCNA

8

MTCWE- MikroTik Certified Wireless Engineer

MTCNA

16

                MTCINE – MikroTik Certified inter Network Engineer

+Network 

80

دوره جامع LPIC

+Network 

48

Linux LPIC-1

Linux LPIC-1

40

Linux LPIC-2