حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

آشنایی مقدماتی با علم داده

7 روزه

Data Science & Python

3 روزه

دواپس  DevOps Fundamentals

آشنایی مقدماتی با مفاهیم اسکرام

2 روزه

Professional SCRUM Master

(PSM 1)

3 روزه

UX / UI

2 روزه

IT Master Plan

آشنایی با کسب و کار

3 روزه

مدیریت فرایندهای کسب و کار با BPMN

آشنایی با کسب و کار

3 روزه

فرایندکاوی

آشنایی با کسب و کار

3 روزه

مدلسازی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار  با نرم افزار Process Maker

آشنایی با فناوری اطلاعات

3 روزه

هوش تجاری BI

آشنایی با فناوری اطلاعات

3 روزه

هوش تجاری با Power BI

آشنایی با فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه

3 روزه

PRINCE2 Foundation

آشنایی با فناوری اطلاعات

3 روزه

مديريت خدمات فناوری اطلاعات مبتني بر ITIL

آشنایی با فناوری اطلاعات

3 روزه

COBIT

2 روزه

ISO/IEC 20000

سابقه کار عملی شبکه

3 روزه

طراحی فیزیکی Data Center بر پایه استاندارد TIA 942

مفاهيم اوليه مديريت پروژه

3 روزه

مديريت و توسعه پروژه های نرم افزاری توسط RUP

محققان و مديران فناوری اطلاعات و آمار و برنامه ريزي

1 روزه

کارگاه آموزشي داده کاوي و کشف دانش (Data mining)

مشاوران و مديران اجراييIT، پروژه ها و …

3 روزه

برنامه ريزي استراتژيک فناوری اطلاعات

مشاوران و مديران اجراييIT، پروژه ها و …

5 روزه

مديريت پروژه­هاي فناوری اطلاعات

رشته­ هاي مرتبط بامهندسي صنايع و کامپيوتر

5 روز

معماري سازماني

2 روزه

ERP

2 روزه

امنیت ارتباطات