حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره
اصول حسابداري16قیمت تمام شده
اصول حسابداري40نرم‌افزار حسابداري سامان
اصول حسابداری80نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
اصول حسابداری32نرم افزار حسابداری سپيدار
حسابداري – Windows48دوره جامع اکسل ويژه حسابداري
حسابداري – Windows32اکسل ويژه حسابداري مقدماتي
اکسل ويژه حسابداري32اکسل ويژه حسابداري پيشرفته
حسابداری مالی24مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
80حسابداری مالی
حسابداری مالی40حسابداری صنعتی
حسابداری مالی24حسابداری تعهدی برای بخش عمومی (دولتی)
حسابداری مالی32حسابداری ویژه شرکتهای پیمانکاری
حسابداری مالی24تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
حسابداری مالی8حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری مالی32صورتهای مالی تلفیقی
حسابداری مالی32قوانین مالیاتی و تدوین اظهارنامه مالیاتی
حسابداری مالی8کارگاه تهیه صورت جریان وجوه نقد
حسابداری مالی24بودجه ریزی شرکتها
حسابداری مالی24حسابرسی مالی
8آشنایی با قوانین و مقررات کار، مالیات و بیمه
8مدیریت ریسک سرمایه گذاری
8کمسیون مناقصات
16قانون برگزاری مناقصات
8مبارزه با پولشویی