حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

8

آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM 2020

8

تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی سازمانی

8

خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی

8

تدوین اظهارنامه جایزه تعالی سازمانی