حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

رشته هاي مرتبط

48

جامع ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه ها و طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار کامفار3 (COMFAR III)

رشته هاي مرتبط

24

ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه ها یا طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار کامفار 3 (COMFAR III) مقدماتی

COMFAR III مقدماتی

24

ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه ها یا طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار کامفار 3 (COMFAR III) پیشرفته

Windows و آشنايي با مباحث آماري واقتصادي

32

تجزيه و تحليل آماري و اقتصادي توسط نرم ­افزار EViews

Windows و آشنايي با مباحث اقتصادي

32

اقتصادسنجي کاربردي به کمک نرم­ افزار Microfit

آشنایی با رشته اقتصاد

80

آشنایی با نرم افزارهای اقتصادسنجی کاربردی

(EViews، Stata و کاربردهای Excel در اقتصاد)

آشنایی مقدماتی با Excel و Windows

24

ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار Excel

آشنایی مقدماتی با Excel و Windows

48

جامع تربیت کارشناس امکانسنجی و تهیه طرحهای توجیهی

آشنایی مقدماتی با Windows

24

مدیریت ریسک سرمایه گذاری با نرم افزار Primavera Risk Analysis

16

اقتصاد مدیریت