حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

110

دوره جامع كاربري كامپيوتر (ICDL)

24

دوره اول و دوم: مفاهيم پايه IT و استفاده از کامپيوتر و مديريت فايلها (Windows)

Windows

24

دوره سوم: واژه‌پرداز‌ها (Word)

Windows

24

دوره چهارم: صفحه‌گسترده‌ها (Excel)

Windows

24

دوره پنجم: بانك‌هاي اطلاعاتي (Access)

Windows

16

دوره ششم: ارائه مطالب (PowerPoint)

Windows

16

دوره هفتم: اطلاعات و ارتباطات (Internet)