حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

8

تفکر استراتژیک

24

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

16

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کارت امتیازی متوازن (BSC)

8

طراحی مدلهای کسب و کار

 

8

سنجش استراتژی های سازمان