حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

16

آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

16

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

16

ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001

16

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

16

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO 14001

16

مدیریت کیفیت فراگیر TQM

8

هزینه های کیفیت COQ

16

کنترل کیفیت آماری SQC

8

ابزارهای کیفیت

16

طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصول APQP

16

معرفی استاندارها، مدل ها و روش های بهبود

16

مدیریت کیفیت پروژه مبتنی بر استاندارد ISO 10006

16

مدیریت کیفیت در فرایند آموزش مبتنی برر ISO 10015

16

مدیریت و بهبود رضایتمندی مشتری مبتنی بر ISO 10004  و ISO 90001

16

گسترش عملکرد کیفیت QFD

24

آشنایی و ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه  IMS

16

شش سیگما

16

سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

16

مدیریت و استراتژی فرایند های کسب و کار