حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

16

گزارش نویسی حرفه ای

16

دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاری DISC

8

کار گروهی Teamwork

16

نظام آراستگی محیط کار 5s

8

آیین نگارش، اصول نامه نگاری و مکاتبات اداری

24

تربیت مسولین دفاتر نوین

8

منشیگری

8

گردش مکاتبات و اصول بایگانی

8

اصول تشریفات