حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

Windowsو مباني آمار

30

كنترل آماري توسط نرم­ افزار Minitab (آمار)

Windows

48

تجزيه و تحليل آماري توسط

نرم­ افزار SPSS (آمار) جامع

Windows

56

جامع مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و Amos

Windows و مبانی آمار

40

محاسبات آماری، تحلیل داده ها و شبیه سازی با نرم افزار R

Windows و مبانی آمار

18

تحلیل آماری با نرم افزار Lisrel

16

مقاله نویسی