با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

آزمون پایان دوره ی مدیریت عملکرد

2020-12-21

به آزمون پایان دوره ی مدیریت عملکرد خوش آمدید.

نام و نام خانوادگی (اجباری)
موبایل: (اجباری)
1. تجزیه و تحلیل شغل چیست و چه ارتباطی با مدیریت عملکرد کارکنان دارد؟
2. رویکردهای مدیریت عملکرد کارکنان را نام ببرید و دو مورد را کاملا توضیح دهید.
3. خطاهای ارزیابی عملکرد کارکنان کدامند و سه خطا را تشریح کرده و چرایی بروز انها را بیان کنید.

لطفا پس از نوشتن پاسخ سوالات، بر روی گزینه ی " ارسال کلیک کنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید