با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

پیش آزمون

2020-07-18

به پیش آزمون خوش آمدید.

نام ایمیل شماره تماس
1. نام و نام خانوادگی:
2. شماره موبایل:
3. 1- عملکرد را تعریف کنید و بیان کنید تابع چه متغیرهایی هست؟
4. 2- تحلیل مبتنی بر منابع چیست و چرا در حوزه سرمایه انسانی اهمیت دارد؟
5. 3- رابطه بین مدیریت عملکرد کارکنان و عملکرد سازمان را تشریح کنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید