با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

آزمون جدید

2020-07-08

به آزمون پوکایوکه خوش آمدید.

نام و نام خانوادگی (اجباری)
موبایل: (اجباری)
1. عملکرد را تعریف کنید و بیان کنید تابع چه متغیرهایی هست؟
2. رابطه بین مدیریت عملکرد کارکنان و عملکرد سازمان را تشریح کنید.رابطه بین مدیریت عملکرد کارکنان و عملکرد سازمان را تشریح کنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید