حداقل پيش‌نيازمدت دوره (ساعت)عنوان دوره

24

افسر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

افسر HSE

24

کارشناس اجرایی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

8

مدیریت تغییر در HSE

16

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایISO 45001

8

قوانین  و مقررات محیط زیست

16

ایمنی جرثقیل ، LIFTING  و تجهیزات باربرداری

8

واکنش در برابر شرایط اضطراری

8

مبانی پدافند غیر عامل

16

رانندگی تدافعی

16

ارگونومی عمومی

16

مدیریت بحران

24

بيماري ها و عوارض شغلي در صنعت نفت

16

ایمنی حریق

8

سوانح صنعتی و کارگاهی

16

اصول کمکهای اولیه

16

آمادگی و مقابله با سوانح جسمی

16

فوریتهای پزشکی